" />

2

 

1   Hvem er vi Vedtægter Kalender Aktiviteter Links  
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1            
  VEDTÆGTERBY & LAND - Helsingør

FORENINGEN FOR
BY- OG LANDSKABSKULTUR

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er:

”By & Land – Helsingør”
Foreningen for by- og landskabskultur

Foreningen er en selvejende institution med hjemsted i Helsingør Kommune


Formål

§ 2
Foreningens formål er at virke for bevarelse eller retablering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i Helsingør Kommune – samt at udbrede kendskabet til disse.

Til opfyldelse af dette formål kan foreningen erhverve og drive fast ejendom samt yde støtte – økonomisk eller ved råd og vejledning – til privatpersoner, foreninger eller institutioner.

Foreningen vil gennem kontakt med Helsingør Kommune søge at holde sig orienteret om kommunale planer som berører bebyggelse og bygnings- og landskabsmiljøer med henblik på tidligst muligt at blive inddraget i forberedende overvejelser og i udformning af projekter.


Generalforsamling

§ 3

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Et enkelt-medlemskab gælder for 1 person, og et par-medlemskab gælder for 2 personer som har adgang til foreningens arrangementer. Ved generalforsamlingen har disse medlemmer 1 stemme hver. Ligeledes vil et virksomhedsmedlemskab give 1 stemme. Stemmeret kan dog ikke udøves af medlemmer der 10 dage før generalforsamlingen er i restance med kontingent. Medlemmer kan stemme ved fuldmagt givet til et af de mødende medlemmer idet dog ingen kan repræsentere mere end et medlem

Der afholdes generalforsamling én gang om året inden udgangen af februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning
3.     Det reviderede regnskab for foregående kalenderår
4.     Valg til bestyrelse
5.     Valg af revisor
6.     Fastsættelse af kontingent
7.     Indkomne forslag
8.     Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 25 medlemmer ønsker dette.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske til hver enkelt- og par-medlemskab samt virksomhedsmedlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Medlemmernes forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må i skriftlig form være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent der også afgør spørgsmål om afstemningsmåder, stemmeafgivning og resultater.

Beslutninger på generalforsamlingen kan uanset de fremmødtes antal træffes med simpelt stemmeflertal.

Referat af generalforsamlingens forløb nedskrives og arkiveres. En kopi af referatet tilstilles alle bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen

§ 4


Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer.

Bestyrelsesmedlemmerne - som skal være medlem af foreningen – vælges for 2 år adgangen, dog afgår (mindst) halvdelen af medlemmerne hvert år efter tur og eventuelt ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet

Bestyrelsen afholder møder så ofte dette af formanden skønnes nødvendigt, dog kan bestyrelsen kræves indkaldt hvis 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør mødelederens stemme udslaget.

Ved hvert bestyrelsesmøde skrives referat som eventuelt renskrives. Det kopieres og udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Referatet godkendes ved det følgende bestyrelsesmøde, hvorefter det arkiveres og ikke-afsluttede sager viderebehandles.


Tegning

§ 6


Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

Ved erhvervelse og afhændelse af fast ejendom og ved optagelse af lån – med eller uden pant – tegnes foreningen af bestyrelsesformanden og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer


Hæftelse

§ 7


For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue der søges tilvejebragt ved bidrag og tilskud fra private og offentlige myndigheder.


Regnskab og revision

§ 8


Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskaber revideres af en revisor, der vælges for et år ad gangen – eventuelt blandt foreningens medlemmer.


Vedtægtsændringer og opløsning

§ 9


Vedtægtsændringer kan alene ske ved beslutning i bestyrelsen med 2/3 majoritet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og efter vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Indholdet af vedtægtsændringerne skal være meddelt i indkaldelsen til generalforsamlingen.


§ 10

Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes på en generalforsamling hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den pågældende generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes snarest – dog med mindst 14 dages varsel – skriftligt til en ny generalforsamling på hvilken vedtagelse kan ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til antallet af fremmødte. En således af generalforsamlingen truffet beslutning omfatter tillige fremgangsmåden ved likvidation.

Foreningens eventuelle nettoformue skal efter foreningens opløsning stilles til rådighed for ”Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur” til anvendelse på bygninger eller miljøer i Helsingør Kommune i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 04-05-2018


Hanne von Bülow                Per Johansson              Bo grønlund

Jørn Bayer                        Svend Algren               Hedvig Vestergård

     
             
             
   
1 1 1 1 1 1 1
1